GPS TrackLog v3.4.2

Nov 22, 2012 13:26:43 - 15:03:56 (4.8km)