GPS TrackLog v3.4.2

Nov 19, 2012 12:46:19 - 14:42:33 (10.7km)