GPS TrackLog v3.4

Nov 24, 2011 14:40:36 - 16:28:09 (9.2km)