GPS TrackLog v3.4

Nov 16, 2011 13:46:57 - 16:19:30 (14.9km)