GPS TrackLog v2.6

Nov 07, 2010 13:32:42 - 17:19:42 (19.6km)