GPS TrackLog v2.6

Nov 02, 2010 14:44:48 - 17:14:10 (12.1km)