GPS TrackLog v2.6

Nov 20, 2009 14:11:37 - 17:08:44 (15.4km)