GPS TrackLog v2.6

Nov 15, 2009 13:54:23 - 16:55:15 (16.6km)