GPS TrackLog v2.3

Nov 18 2007 10:25:23 - 16:12:19 (29.1km)