GPS TrackLog v2.3

Nov 04 2007 13:21:55 - 16:10:44 (15.5km)