GPS TrackLog v2.2

Nov 25 2006 11:48:32 - 16:05:45 (22.57km)