GPS TrackLog v2.2

Nov 12 2006 14:09:30 - 16:27:18 (13.58km)