GPS TrackLog v2.2

Nov 05 2006 15:13:30 - 17:11:18 (11.69km)