GPS TrackLog v2.2

Nov 04 2006 13:06:21 - 15:24:24 (12.96km)